Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Informacioni ligjor

Kushtet e shitjes
Në vijim jepen dokumentet ligjore aktuale të WILO SE për t'u shkarkuar.

 • Kushtet e përgjithshme për furnizimin dhe shërbimet e WILO SE
 • General Terms and Conditions for the Supply and Services of WILO SE

Kushtet e blerjes

 • Kushtet e blerjes së WILO SE
 • Purchasing Conditions of WILO SE

Kushte të tjera

 • Kushtet e përgjithshme për marrjen me qira të agregateve të WILO SE

Dokumente të tjera

 • Certifikata e TÜV Rheinland për sistemin e decentralizuar të pompimit GENIAX 2010
 • Studimi i VDMA 03/2008 "Kursimi i energjisë nëpërmjet shpërndarjes së optimizuar të ngrohtësisë" tregon një potencial shtesë të kursimit të energjisë së ngrohjes me rreth 15% në shpërndarjen e ngrohtësisë për Geniax të barazuar gjithmonë në mënyrë hidraulike kundrejt sistemeve të barazuara jo në mënyrë hidraulike
 • Certifikata e TÜV SÜD për pompën qarkulluese të ngrohjes WILO Stratos PICO 2009
 • Certifikata e TÜV SÜD për Wilo-Stratos dhe Wilo-Stratos PICO 2010
 • Profili i ngarkesës "Blauer Engel» (Engjëlli blu), Rregullorja e Komisionit (KE) Nr.641/2009, © Bashkimi Evropian, eur-lex.europa.eu. Ligjërisht detyruese është vetëm e drejta komunitare publike në versionin e printuar të fletores zyrtare të Bashkimit Evropian.
 • Sqarimi i garancisë i WILO SE për tregtarët gjermanë që shesin me shumicë
 • Direktivat e cilësisë për furnizuesit e WILO SE
 • Quality Guideline for WILO SE
 • Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave
 • Kushtet e pjesëmarrjes në aktivitete për klientët të organizuara vetëm nga WILO SE ose me sponsorizues
 • Certifikata e përjashtimit për reduktimin e taksave