Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Informacioni për botimin

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund


T 0231 4102-0
F 0231 4102-7575
wilo@wilo.com

Këshilli Drejtues:
Oliver Hermes, President & Chief Executive Officer (CEO) Wilo Group
Georg Weber
Mathias Weyers
Dr Patrick Niehr

Kryetar i Këshillit Mbikqyrës:
Lars Roßner
Selia dhe juridiksioni ligjor
Dortmund, Gjermani

Numri i identifikimit i taksave të shitjes
DE 182676993

Regjistrimi në gjykatën e rrethit gjyqësor Dortmund
21356 Dortmund

Përgjegjës për përmbajtjen e faqes së internetit:
Rajf Murataj
T +355 42 68774