Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Zëvendësimi paraprak i pompave për ngrohje

LCC-Check – Kontrolli i kostove të kohëzgjatjes së punës

Funksioni i shkëmbimit të pompave në Wilo-Select 4 llogarit për ju kostot e kohëzgjatjes së punës (LCC) të pompave ekzistuese për ngrohje dhe i krahason ato me pompat e shkëmbimit që janë sugjeruar. Si rezultat merrni një krahasim të fortë të ekonomisë. Në këtë mënyrë, shkëmbimi paraprak i pompave është shpesh një vendim i lehtë dhe i thjeshtë.

Potenciali i kursimit dhe koha e amortizimit të vlerësuara shpejt

Në mënyrë që të krijoni shpesh krahasimin e ekonomisë, kemi vendosur më shumë se 1000 pompa për ngrohje të tregut në Wilo-Select 4. Një llogaritje shembull për një pompa ekzistuese ose për të gjithë pasurinë e patundshme krijohet thjeshtë dhe me komoditet.

Potenciali i kursimit dhe koha e amortizimit

Duke i treguar potencialin e kursimit dhe kohën e amortizimit, ju u jepni klientëve një arsye të fortë për vendimin e tyre për ndërrimin paraprak të pompës për ngrohje.