Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Mohimi përgjegjësisë

1. Mohim përgjegjësisë

Të gjitha informacionet e dhëna në faqet tona të internetit nuk përbëjnë një garanci karakteristikash. Është thjesht një shërbim dhe nuk duhet të konsiderohet si zëvendësim për konsultime personale. Pavarësisht nga përvetësimi dhe dhënia e përpiktë e informacionit, ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi dhe nuk garantojmë korrektësinë, plotësinë dhe përditësimin e përmbajtjes së ofruar për thirrje dhe të shfaqur brenda fushës së shërbimit të informacionit. Pretendimet e përgjegjësisë kundër WILO-s, të cilat i referohen dëmit material ose jomaterial, i cili është shkaktuar nga përdorimi ose mospërdorimi i informacionit të dhënë ose nga përdorimi i informacionit të gabuar dhe të paplotë, përjashtohen rrënjësisht, për aq kohe sa WILO nuk është provuar të jetë me dashje ose pa dashje. WILO gjithashtu nuk mban përgjegjësi për asnjë lloj dëmtimi që mund të rezultojë nga qasja ose përdorimi i kësaj faqeje interneti.

Përderisa pjesë ose formulime individuale të këtij teksti nuk duhet të korrespondojnë më ose jo plotësisht me situatën ligjore të vlefshme, pjesët e mbetura të këtij dokumenti mbeten të paprekura në përmbajtjen dhe vlefshmërinë e tyre. WILO rezervon shprehimisht të drejtën të ndryshojë, zgjerojë, fshijë pjesë të faqeve ose të gjithë ofertën pa bërë ndonjë njoftim të veçantë, ose për të hequr publikimin përkohësisht ose përgjithmonë. Qasja dhe përdorimi i kësaj faqeje interneti i nënshtrohet vetëm ligjeve të pronës materiale të Republikës Federale të Gjermanisë.

2. E drejta e autorit

Përmbajtja dhe puna e krijuar në këto faqe janë pronë e WILO SE dhe i nënshtrohen ligjit gjerman për të drejtat e autorit. Kontributet nga palët e treta tregohen si të tilla. Dyfishimi, përpunimi, shpërndarja dhe çdo lloj ripërdorimi jashtë kufijve të ligjit për të drejtën e autorit nuk lejohen. Shkarkimet dhe kopjimi i këtyre faqeve lejohen vetëm për përdorim privat, jo komercial. Prania në internet e emërtimeve të produkteve të përdorura, logot, etj. Janë të mbrojtura nga marka tregtare. Është qëllimi ynë që të respektojmë gjithmonë të drejtat e autorit të të tjerëve, ose të përdorim punë të krijuara vetë dhe pa licencë.