Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Yonos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-D

Pompim efikas i sasive të mëdha të ujit për përdorim në ngrohje, ajër të kondicionuar dhe ftohje në ndërtesa të mëdha.

Avantazhet tuaja
Wilo-Yonos GIGA2.0-D

Pompim efikas i sasive të mëdha të ujit për përdorim në ngrohje, ajër të kondicionuar dhe ftohje në ndërtesa të mëdha.

Wilo-Yonos GIGA2.0-D është një pompë me rotor të thatë e llojit në linjë e rregulluar elektronikisht, e cila është e përshtatshme për pompimin e sasive të mëdha të ujit në lartësi të mëdha. Në sajë të teknologjisë së motorit EC IE5 dhe të sistemit hidraulik të vërtetuar të pompës (MEI ≥0,4) ajo ofron gjithashtu efektivitet energjitik të lartë dhe besueshmëri të madhe. Ajo mund të përdoret shumë lehtë me ndihmën e teknologjisë tashmë të njohur të butonit të gjelbër, shfletimit të qartë të menysë dhe ekranit të qartë me ngjyra. Ndërfaqet analoge dhe dixhitale ofrojnë mundësinë e lidhjes në automatizimin e ndërtesave.Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Efektivitet energjetik i lartë në sajë të teknologjisë së motorit EC IE5 dhe të sistemit hidraulik të vërtetuar të pompës (MEI ≥0,4)
 • Lehtësisht e përdorshme me shfletim të qartë të menysë në ekran me ngjyra dhe teknologji të butonit të gjelbër
 • Besueshmëri e lartë falë teknologjisë së llojit të ri të motorit dhe sistemit hidraulik të provuar të pompës
 • Gati për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet ndërfaqes analoge dhe dixhitale të lidhjes dhe modulit CIF
Përshkrimi i serive
Wilo-Yonos GIGA2.0-D

Konstruksioni

Pompë në linjë me efektivitet të lartë energjie me motor EC dhe përshtatje të fuqisë në mënyrë elektronike në llojin e konstruksionit me rotor të thatë. Versioni pompë centrifugale me një helikë e presionit të ulët me bashkues me flanxhë dhe bllokues mekanik.

Përdorimi

Pompim i ujit të ngrohjes (sipas VDI 2035), i ujit të ftohtë dhe i përzierjeve ujë-glikol pa materiale gërryese në sistemet e ngrohjes, të klimës dhe në sistemet e ftohjes.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e kontrollit:

 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
 • Shpejtësi konstante
 • Rregullim PID të përcaktuar nga përdoruesi

Rregullimet manuale:

 • Rregullim i mënyrës së kontrollit
 • Vendosje e parametrave përkatës të punës
 • Parametrizimi i hyrjeve analoge
 • Parametrizimi i hyrjes dixhitale
 • Parametrizimi i daljeve të relesë
 • Funksioni i pompave dyshe
 • Bllokim i butonave për bllokimin e rregullimeve
 • Funksion për rikthimin në vlerat e fabrikës

Funksionet automatike:

 • Përshtatje e fuqisë me optimizim sipas nevojës për funksionim me efiçencë energjie, në varësi të mënyrës së kontrollit
 • Kontrolle automatike rutinë për mënjanimin e gabimeve
 • Mbrojtje e plotë e integruar e motorit

Hyrje dhe dalje të komandimit nga jashtë dhe funksionet e tyre

 • 1x hyrje analoge:
  • Llojet e sinjaleve: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Përdorimi: vetëm vlera e sensorit e sensorit matës të diferencës së presionit (instaluar në pompë në seri si standard)
 • 1x hyrje analoge:
  • Llojet e sinjaleve: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Përdorimi: vetëm sensori i jashtëm transmetues i vlerës së caktuar
 • 1x hyrje dixhitale:
  • Hyrje e komandimit me funksion "Ext. Off"
 • 2x dalje rele:
  • Sinjalizimi kolektiv i defekteve SSM (kontakte për shkëmbim pa tension)
  • Sinjalizim kolektiv i punës SBM (kontakte për shkëmbim pa tension)
 • Wilo Net
  • Për komandimin e pompave dyshe

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Afishimi i statusit "Treguesit e funksionimit":
  • Mënyra aktuale e kontrollit
  • Vlera e vendosur
  • Lartësia e dërgimit, vlera aktuale
  • Shpejtësia aktuale
  • Vëllimi i rrjedhës, vlera aktuale
  • Fuqia elektrike
 • Treguesit LED të statusit: Funksionim pa gabime (LED i gjelbër), komunikim i pompave (LED blu)
 • Afishim i statusit "Treguesi i gabimit" (ngjyra e afishimit e kuqe):
  • Kodet e gabimit
 • Afishim i statusit "Treguesi Paralajmërim" (ngjyra e afishimit e verdhë):
  • Kode paralajmëruese
 • Afishim i statusit "Treguesi i procesit" (ngjyra e afishimit blu):
 • Afishim i statusit "Komunikim i automatizimit të ndërtesave" (ngjyra e ekranit blu):
 • Përmbledhje e parametrave aktivë të automatizimit të ndërtesave (shpejtësia e transmetimit të të dhënave, adresa,...)
 • Sinjalizimi kolektiv i defekteve SSM (kontakte për shkëmbim pa tension)
 • Sinjalizim kolektiv i punës SBM (kontakte për shkëmbim pa tension)

Shkëmbimi i të dhënave

 • Mundësisht me aksesorët e modulit CIF WILO përkatës:
  • Ndërfaqe dixhitale seriale Modbus RTU për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral RS485
  • Ndërfaqe dixhitale seriale BACnet MS/TP për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral RS485
  • Ndërfaqe dixhitale seriale për Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral RJ45
  • Ndërfaqe dixhitale seriale LON për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral LONWorks
  • Ndërfaqe dixhitale seriale PLR për lidhje në GA nëpërmjet moduleve çiftuese specifike të firmave
  • Ndërfaqe dixhitale seriale CANopen për lidhje në GA nëpërmjet moduleve çiftuese specifike të firmave

Komandim i pompave dyshe (pompë dyshe ose 2 x pompa teke me bashkues në formë Y)

 • Funksion kryesor/rezervë (shkëmbim i pompave në varësi të kohës)
 • Funksion kryesor/rezervë (shkëmbim automatik të pompave)
 • Punim paralel (aktivizim/çaktivizim në pikun e ngarkesës për arritjen e rendimentit më të mirë)

Tërësia e pajisjeve

 • Sistem hidraulik i pompave me indeks të efiçencës minimale hidraulike MEI ≥ 0,4
 • Motor EC i klasës së efiçencës IE5 sipas IEC 60034-30-2
 • Flanxhë PN 16 – sipas EN 1092-2
 • Lidhje për matjen e presionit (R 1/8) për sensorin matës të montuar për diferencën e presionit (versioni ... R1 pa sensor matës i diferencës së presionit)
 • Vrima për daljen e kondensatit si pajim standard në laterna dhe në trupin e motorit (vrimat janë të mbyllura në momentin e dorëzimit)
 • Valvul për nxjerrjen e ajrit në tregues
 • Ekran grafik me ngjyra, i rrotullueshëm (2 inç) me butonin e gjelbër dhe një buton
 • 6 vende për futjen e kabllove për lidhjen e furnizimit me energji, si dhe hyrje analoge dhe binare (2 vendet për futjen e kabllove të pajisura nga fabrika me udhëzues kabllosh me filetim)
 • Fole për modulin CIF që përdoret në mënyrë opsionale

Çelësi tip

Shembull

Wilo-Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/M-4,0-xx

Yonoss GIGA

Emërtimi i pompës

2.0

Gjenerata e dytë

-D

Pompë dyshe në linjë

65

Diametri nominal i flanxhës DN

1-20

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

M-

Variant i ushqimit të rrjetit 1~230 V

4,0

Fuqia nominale e motorit në kW

-xx

Varianti, p.sh. -R1

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës së lëngut që pompohet -20°C deri në +120°C
 • Temperatura e mjedisit deri në +50 °C
 • Bllokues mekanik për pompimin e ujit deri në Tmax. = +120 °C. Deri në T ≤ +40 °C lejohet një përzierje glikoli nga 20% deri në 40% të vëllimit. Në përzierjet ujë-glikol me përqindje glikoli > 40% deri në maksimumi 50% të vëllimit dhe me temperaturë lëngu nga > +40 °C deri maksimumi në +120 °C apo në lëngje të tjera të ndryshme nga uji, duhet parashikuar një bllokues mekanik alternativ. Në rastin e përdorimit të përzierjeve ujë-glikol në përgjithësi rekomandohet përdorimi i variantit S1 me bllokuesin mekanik përkatës.
 • Tensionet e linjës ushqyese:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Varianti M-: 1~220 V ... 240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Përmbushja e përputhshmërisë elektromagnetike pa masa shtesë:
  • Interferenca e emetuar për sektorin e banimit sipas EN 61800-3:2018
  • Rezistenca ndaj interferencës për sektorin e industrisë sipas EN 61800-3:2018
 • Klasa e mbrojtjes IP55
 • Diametër nominal i flanxhës DN 32 deri në DN 125
 • Presioni maks. i funksionimit 16 bar deri në +120°C

Materiale

 • Trupi i pompës dhe lanterni: EN-GJL-250;
 • Karkasa e pompës dhe laterna/flanxha e motorit të trajtuara sipas standartit me veshje mbrojtëse kataforetike
 • Helika (në varësi të llojit): PPO-GF30 (DN 32 ... DN 80) ose EN-GJL-200 (DN 100 ... DN 125)
 • Boshti: 1.4057
 • Bllokuesi mekanik: AQ1EGG; bllokues mekanikë të tjerë, me kërkesë

Konstruksioni

 • Pompë në linjë me efektivitet të lartë energjie me motor EC të klasës së efiçencës së energjisë IE5 sipas IEC 60034-30-2, indeks të efiçencës minimale hidraulike MEI ≥ 0,4 dhe përshtatje të fuqisë në mënyrë elektronike në llojin e konstruksionit me rotor të thatë.
 • Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë me bosht njëtrupor në konstruksion monobllok
 • Karkasë në formë spirale në konstruksion në linjë (porta thithëse dhe dalja e presionit me të njëjtat flanxha në një vijë)
 • Ekran grafik me ngjyra i rrotullueshëm (2 inç), me operim nga nivel komandimi manual me një buton
 • Mbrojtje e integruar e motorit

Dorëzim

 • Pompë
 • Udhëzues të kabllove me elemente hermetike
 • Manual i instalimit dhe mënyrës së punës dhe deklaratë konformiteti

Opsione

 • Varianti ...-R1 pa sensor matës i diferences së presionit
 • Varianti …-S1 me bllokues mekanikë të posaçëm

Aksesorë

 • 3 mbështetëse me material fiksimi për ndërtimin e bazamentit
 • Flanxha për lidhje hermetike për trupin e pompave dyshe
 • Modul CIF PLR
 • Modul CIF LON
 • Modul CIF BACnet MS/TP
 • Modul CIF Modbus RTU
 • Modul CIF CANopen
 • CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
 • Lidhje M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Sensori matës i diferencës së presionit 2 ... 10 V
 • Sensori i diferencës së presionit 4 ... 20 mA
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Numri i artikullit 2216678
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 52
PDF (22 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (262 KB)

Përzgjedhja e produktit
Number of results: 288
Emërtimi i produktitMEIIEDiametri nominal i fllanxhësBllokuesi mekanikGjatësia e instalimit l0Fuqia nominale e motorit P2FazëNumri i artikullitFllanxha fundore
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207249
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207299
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207324
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207274
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205855
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205977
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2206038
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205916
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207248
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207298
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207323
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207273
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205854
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205976
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2206037
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205915
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207247
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207297
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207322
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207272
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205853
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205975
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2206036
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205914
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207246
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207296
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207321
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207271
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205852
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205974
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2206035
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205913
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207245
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207295
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207320
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207270
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205857
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205979
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2206040
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205918
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207254
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207304
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207329
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207279
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205861
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205983
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2206044
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205922
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207253
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207303
F