Експлоатација на необработена вода

Решение за бунари и површинска вода

Секаде каде што се потребни големи количини вода, , луѓето обично пробуваат да ги извлечат површинските води. Со помош на плитките бунари на езерата или реките, вода се спроведува понатаму, пример, до нејзината подготовка.

Поставувањето и управувањето со бунар е само мал финансиски фактор во целото водоснабдување. Многу се важни сеопфатните познавања на хидрологијата, управувањето со водите, видовите градби и материјали, како и односите меѓу водените текови на бунарот. Личниот бунар или буштината за вода ве ослободуваат од скапа вода за пиење и само ја ограничуваат дождовницата на располагање. Во текот на спроведувањето на подземните води и наводнување на големите површини, од помош ќе ви бидат подводните пумпи од Wilo, коишто се едноставни и сигурни.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Rohwasserentnahme, Reinwassergewinnung aus Grundwasser
Wilo Welt

Сигурни решенија за проток на секаква количина

На комуналните потрошувачи и на индустријата секојдневно им се потребни големи киличини вода. Ефикасни методи и создавање нови извори како што е отсолената морска вода или Aquifere (довод на подземна вода) се можните опции во обезбедувањето на снабдување и во иднина. Денес се применуваат високи стандарди во поглед на екологијата и економијата при експлоатација на водата од езера, брани, реки или мориња. Бунарот поседува исклучителен потенцијал за заштеда ако пумпата работи на свој оптимален начин на работа. Поводните пумпи Wilo може точно да се приспособат на начинот на работа. Длабочината на вградување и исполнетоста на бунарот одредуваат која пумпа ќе се примени. Критериумите за избор се најдобриот степен на дејствување при што би се смалиле енергетските трошоци и употребата на материјал со што би се осигурила долготрајна работа на пумпата без одржување. Освен тоа, овозможено е точно исклучување на пречникот на тркалото како и точно приспособување на посакуваната јачина на проток. Тоа ви гарантира економично решение. Самопроменливото ниво на вода, на пример, во браните, се решава со помош на најдобриот степен на дејствување и сигурност при работа. За експлоатација на вода со корозивни и абразивни елементи употребуваме непорозни материјали, како што е дуплекс или премачкување со ceram или ceram CT. Служат како одбрана од агресивни течности и овозможуваат долговечна работа на пумпата.