Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo
Вашите предности
Wilo-Stratos MAXO-D

Скок во светот на утрешницата

Поголема ефикасност, поврзување и комфор како никогаш претходно – Wilo-Stratos MAXO и Wilo-Stratos MAXO-D ја носата иднината на пумпите кај вас. Првата Smart пумпа на светот* уште денес ви ја олеснува утрешнината со иновации.Особености/предности на производот

 • Интуитивно ракување благодарение на нагодувањето преку помошник за нагодување зависно од примената, како и благодарение на комбинацијата на нов дисплеј и контролно копче со технологија на зелено копче.
 • Најголема енергетска ефикасност преку заедничка работа на оптимизирани и иновативни енергетски штедливи функции (пр. No-Flow Stop).
 • Оптимална системска ефикасност преку нови и иновативни интелигентни функции за регулација, како Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Најмодерни комуникациски интерфејси (пр. Bluetooth) за приклучување на мобилен уред, како и директно вмрежување пумпи за управување со повеќе пумпи преку Wilo Net.
 • Најголем комфор при електромонтажа преку прегледната и просторна комора на приклучоци, како и оптимизиран Wilo-Connector.
Опис на серијата
Wilo-Stratos MAXO-D

Изведба

Smart двојна циркулациона пумпа со воден ротор и навртување или прирабничко поврзување, EC-мотор со интегрирано електронско прилагодување на моќноста.

Примена

Топловодно греење на сите системи, клима уреди и затворени кружни системи за ладење, индустриски циркулациони системи.

Опрема/функција

Подрачје на примена

Преку прецизно подесување на режим на управување за соодветната примена на пумпата (пр. грејно тело, подно греење, ладење на кров), овозможена ви е работа со најголема ефикасност на постројката.

Греење

 • Грејно тело
 • Подно греење
 • Греење на кров
 • Загревање на воздух
 • Греење на бетонско јадро*
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок*
 • Греење на компензациски резервоар*
 • Топлински изменувач
 • Греен изворен круг (грејна пумпа)*
 • Централен греен круг*

Ладење

 • Ладење на кров
 • Подно ладење
 • Воздух-климатизација-уреди
 • Ладење на бетонско јадро*
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок*
 • Ладење на компензациски резервоар*
 • Топлински изменувач
 • Круг за повратно ладење*
 • Централен круг за ладење*

(* Тип на постројка достапен од SW ≥ 01.05.10.00)

Комбинација од греење и ладење

 • Автоматско менување (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура)

Следните режими на управување се на располагање на основа на избраната примена:

Режими на управување

 • Константен број на вртежи (регулациски режим)
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Dynamic Adapt plus за континуирано (динамичко) прилагодување на проточната стапка според актуелните потреби
 • T-const. за константно регулирање на температура
 • ΔT-const. за константно регулирање на диференцијална температура
 • Константа Q за константна регулација на проток
 • Multi-Flow Adaptation: Одредување собирен проток преку напојна пумпа за соодветното снабдување секундарни пумпи во разделници на грејниот круг
 • Кориснички дефинирана PID регулација

Изборни функции

 • Q-Limitmax. за ограничување максимален проток
 • Q-Limitmin. за ограничување минимален проток
 • No-Flow Stop (исклучување при нула проток)
 • Автоматска работа со намалување на интензитетот (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура
 • Контрола на лоша точка (Δp-c регулација со надворешен сензор на актуелна вредност)
 • Термичка дезинфекција (Stratos MAXO-Z)
 • Варијабилен градиент на Δp-v карактеристика

Рачно подесување

 • Избор на подрачје на примена во асистентот за подесување
 • Подесување соодветни работни параметри
 • Номинална работна точка: директно внесување на постигната работна точка при Δp-v
 • Приказ на статус
 • Нагодување и ресетирање на бројачот на количина енергија (топлење и ладење)
 • Функција на обезвоздушување на пумпа
 • Блокада на тастерите за заклучување на поставките за подесување
 • Функција за ресетирање на фабричкото подесување или на зачуваните вредности при прекин (збир на параметри)
 • Параметрирање аналогни влезови
 • Параметрирање бинарни влезови
 • Параметрирање излези на реле
 • Функција на двојна пумпа (при 2 единечни пумпи, коишто работат како двојна пумпа)

Автоматски функции

 • Прилагодување на моќноста според потребата за енергетски ефикасна работа во зависност од начинот на работа
 • Препознавање работа со намалување на интензитетот (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура
 • Исклучување при препознавање нула проток (No-Flow Stop)
 • Меко стартување
 • Автоматски рутини на отстранување грешки (пр. функција на деблокирање)
 • Активирање/деактивирање на греење/ладење (изведба "-R7": не е можно автоматско активирање/деактивирање, но може со Stratos MAXO сензор за температура)
 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување

Надворешни контролни влезови и нивните функции

2x аналогни влеза:

 • Типови сигнали: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000
 • Примени: Далечинско нагодување зададена вредност за секој режим на управување (со исклучок на Multi-Flow Adaptation), сензорски влезови за температура, диференцијален притисок или слободен сензор со кориснички дефинирана PID-работа

2х дигитални влеза:

 • За безнапонски контролни влезови или прекинувач
 • Функции што може да се параметрираат:
  • Ext. Off
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • РАЧНО (ИСКЛ. ЗГРАДНИТЕ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ)
  • Блокада на тастери
  • Активирање/деактивирање на греење/ладење

Wilo Net за управување на двојна пумпа составена од 2 единечни пумпи, комуникација од повеќе пумпи една со друга и пумпи со далечинско нагодување преку капија

Функции на сигнализација и прикажување

 • Приказ на статус како индикатор за работа:
  • Зададена вредност
  • актуелен напор
  • Актуелна вредност на проток
  • Влезна моќност
  • Електрична потрошувачка
  • Температури (изведба "-R7": актуелна температура на медиум со Stratos MAXO сензор за температура е можно)
 • Приказ на статус со LED: Работа без грешки (зелена LED), комуникација на пумпи (сина LED)
 • Приказ на статус за грешки (бојата на приказ е црвена):
  • Кодови за грешки и опис на грешките со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за предупредување (бојата на приказ е жолта):
  • Кодови за предупредување и опис на предупредувањето со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за процесот (бојата на приказ е сина):
  • Обезвоздушување пумпа
  • Процес на надградба
 • Приказ на статус за BMS комуникација (бојата на приказ е сина):
  • Сумирање активни BMS параметри (бауд стапка, адреса,...)
 • Сигнализација на збирна грешка SSM (безнапонски менувач)
 • Сигнализација за збирна работа SBM (безнапонски затворачки контакт)

Размена на податоци

 • Bluetooth интерфејс за безжична размена на податоци, како и далечинско ракување со пумпата со помош на паметен телефон или таблет.
 • Далечински мониторинг на пумпата со WiloCare.
 • Дигитален интерфејс Modbus TCP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален Modbus RTU интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул Modbus RTU).
 • Дигитален интерфејс BACnet IP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален BACnet MS/TP интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул BACnet MS/TP).
 • Сериски дигитален LON интерфејс за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем LONWorks (можно е со Wilo-CIF-модул LON).
 • Сериски дигитален интерфејс CANopen за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем CANopen (можно е со Wilo-CIF-модул CANopen).
 • Сериски дигитален интерфејс PLR за поврзување на зградна автоматика преку модул за поврзување (можно е со Wilo-CIF-модул PLR).

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна (автоматска замена на работната пумпа при грешка или временски зависно)
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Опрема

 • Прирабнички пумпи: Изведби на прирабница
  • Стандардна изведба за пумпите DN 32 до DN 65: Комбинирана прирабница PN 6/10 (прирабница PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабници PN 6 и PN 16
  • Стандардна изведба за пумпите DN 80 / DN 100: Прирабница PN 6 (дизајнирана за PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабница PN 6
  • Специјална изведба за пумпите DN 32 до DN 100: Прирабница PN 16 (во согласност со EN 1092-2) за контраприрабница PN 16
 • Бројни интегрирани комуникациски интерфејси и опционално корисен CIF-модул
 • 5 воведувања на кабел за приклучување на комуникациски интерфејси
 • Bluetooth-интерфејс
 • Графиски приказ со висока резолуција со зелено копче и 2 тастера
 • Комора на приклучоци којашто е лесна за користење
 • Интегриран сензор за температура (изведба "-R7": без)
 • Електрично брзо приклучување со оптимизиран Wilo-Connector за напонски извор

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • 2х оптимизирани Wilo-Connector
 • 4х навртувањa на каблите M16 х 1,5
 • Со навојна врска се вклучени заптивки
 • Подлошки за прирабнички завртки (кај приклучни номинални дијаметри DN 32 - DN 65)
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Високоефикасна пумпа (прирабничка пумпа), електронски регулирана

D

Двојна пумпа

40/

Приклучен номинален дијаметар

0,5-8

Номинално подрачје на напор [m]

-R7

без интегриран Stratos MAXO сензор за температура

-P1

Без LABS изведба

Технички податоци

 • Дозволено температурно подрачје од -10 °C до +110 °C, -10 °C до +90 °C (изведба "-R7")
 • Приклучување на мрежа 1~230 V, 50/60 Hz
 • Вид на заштита IPX4D
 • Навојна врска DN 30 (RP 11/4)
 • Прирабничко поврзување DN 32 до DN 80
 • Макс. работен притисок стандардна изведба: 6/10 бари, односно 6 бари (специјална изведба: 10 бари или 16 бари)
 • Класа на изолација: F
 • Емитирана интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / станбена област (C1)
 • Отпорност на интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / индустријална област (C2)
 • Макс. проток Q: 112 m³/h
 • Макс. напор H: 16 m

Материјали

 • Лежиште: Јаглен графит
 • Работно коло: PPS-GF40
 • Куќиште на пумпа: Сиво леано железо
 • Вратило: 1.4028, DLC-облога

Конструкција

 • Smart двојна циркулациона пумпа со воден ротор со EC-мотор и интегрирано прилагодување на моќноста
 • Технологија на зелено копче и графички дисплеј
 • Заштита на мотор со електроника за исклучување
 • Конектор за функциско проширување со опционален CIF-модул за зградната автоматика
 • Ротор со тридимензионално закривени лопатки и пластична разделна цевка од комбинација на карбонски влакна
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Stratos MAXO-R7

Број на производ 2217836
Издание 2021-11
Број на страници 168
Јазик bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Број на производ 2226401
Издание 2023-02
Број на страници 272
Јазик de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Прирачник за проектирање

Stratos MAXO Consulting Guide

Издание 2019
Број на страници 58
Јазик en
PDF (8 MB)

Памфлет за сертифицирање

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Број на производ 2209011
Издание 2022-11
Број на страници 72
Јазик Јазично неутрално
PDF (28 MB)

Напомени за изданието

Напомени за изданието Stratos MAXO

Број на производ 2212705
Издание 2021-04
Број на страници 60
Јазик bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 39
180 … 360 mm
[39]
6.202 … 16.62 m
[36]
13.73 … 112.5 m³/h
[39]
Опис на производПриклучок на цевкаEEIМонтажна должина l0Максимален работен притисок PNПриклучување на мрежаБруто тежина прибл. mБрој по палетаБрој на производ
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2164648
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164651
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164656
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164659
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164662
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164663
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186305
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164664
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164665
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186306