Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Скок во светот на утрешницата

Вашите предности
Wilo-Stratos MAXO-D

Скок во светот на утрешницата

Поголема ефикасност, поврзување и комфор како никогаш претходно – Wilo-Stratos MAXO и Wilo-Stratos MAXO-D ја носата иднината на пумпите кај вас. Првата Smart пумпа на светот* уште денес ви ја олеснува утрешнината со иновации.Особености/предности на производот

 • Интуитивно ракување благодарение на нагодувањето преку помошник за нагодување зависно од примената, како и благодарение на комбинацијата на нов дисплеј и контролно копче со технологија на зелено копче.
 • Најголема енергетска ефикасност преку заедничка работа на оптимизирани и иновативни енергетски штедливи функции (пр. No-Flow Stop).
 • Оптимална системска ефикасност преку нови и иновативни интелигентни функции за регулација, како Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Најмодерни комуникациски интерфејси (пр. Bluetooth) за приклучување на мобилен уред, како и директно вмрежување пумпи за управување со повеќе пумпи преку Wilo Net.
 • Најголем комфор при електромонтажа преку прегледната и просторна комора на приклучоци, како и оптимизиран Wilo-Connector.
Опис на серијата
Wilo-Stratos MAXO-D

Изведба

Smart двојна циркулациона пумпа со воден ротор и навртување или прирабничко поврзување, EC-мотор со интегрирано електронско прилагодување на моќноста.

Примена

Топловодно греење на сите системи, клима уреди и затворени кружни системи за ладење, индустриски циркулациони системи.

Опрема/функција

Подрачје на примена

Преку прецизно нагодување на контролниот режим за соодветната примена на пумпата (пр. грејно тело, подно греење, ладење на кров), овозможена ви е работа со најголема ефикасност на постројката.

 • Греење
 • Грејно тело
 • Подно греење
 • Греење на кров
 • Загревање на воздух
 • Хидраулична скретница
 • Топлински изменувач

Ладење

 • Ладење на кров
 • Подно ладење
 • Воздух-климатизација-уреди
 • Хидраулична скретница
 • Топлински изменувач

Комбинација од греење и ладење

 • Автоматско менување

Следните контролни режими се на располагање на основа на избраната примена:

Контролни режими

 • Константен број на вртежи (регулациски режим)
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Dynamic Adapt plus за континуирано (динамичко) прилагодување на проточната стапка според актуелните потреби
 • T-const. за константно регулирање на температура
 • ΔT-const. за константно регулирање на диференцијална температура
 • Константа Q за константна регулација на проток
 • Multi-Flow Adaptation: Одредување собирен проток преку напојна пумпа за соодветното снабдување секундарни пумпи во разделници на грејниот круг
 • Кориснички дефинирана PID регулација

Изборни функции

 • Q-Limitmax. за ограничување максимален проток
 • Q-Limitmin. за ограничување минимален проток
 • No-Flow Stop (исклучување при нула проток)
 • Автоматска работа со намалување на интензитетот (изведба "-R7": не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура)
 • Контрола на лоша точка (Δp-c регулација со надворешен сензор на актуелна вредност)
 • Термичка дезинфекција (Stratos MAXO-Z)
 • Варијабилен градиент на Δp-v карактеристика

Рачно нагодување

 • Избор на подрачје на примена во помошникот за нагодување
 • Нагодување соодветни работни параметри
 • Номинална работна точка: директно внесување на постигната работна точка при Δp-v
 • Приказ на статус
 • Нагодување и ресетирање на бројачот на количина енергија (топлење и ладење)
 • Функција на обезвоздушување на пумпа
 • Блокада на тастерите за заклучување на поставките за нагодување
 • Функција за ресетирање на фабричкото нагодување или на зачуваните вредности при прекин (збир на параметри)
 • Параметрирање аналогни влезови
 • Параметрирање бинарни влезови
 • Параметрирање излези на реле
 • Функција на двојна пумпа (при 2 единечни пумпи, коишто работат како двојна пумпа)

Автоматски функции

 • Прилагодување на моќноста според потребата за енергетски ефикасна работа во зависност од начинот на работа
 • Препознавање работа со намалување на интензитетот (изведба "-R7": не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура)
 • Исклучување при препознавање нула проток (No-Flow Stop)
 • Меко стартување
 • Автоматски рутини на отстранување грешки (пр. функција на деблокирање)
 • Активирање/деактивирање на греење/ладење (изведба "-R7": не е можно автоматско активирање/деактивирање, но може со Stratos MAXO сензор за температура)
 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување

Надворешни контролни влезови и нивните функции

2x аналогни влеза:

 • Типови сигнали: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000
 • Примени: Далечинско нагодување зададена вредност за секој контролен режим (со исклучок на Multi-Flow Adaptation), сензорски влезови за температура, диференцијален притисок или слободен сензор со кориснички дефинирана PID-работа

2х дигитални влеза:

 • За безнапонски контролни влезови или прекинувач
 • Функции што може да се параметрираат:
  • Ext. Off
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • РАЧНО (ИСКЛ. ЗГРАДНИТЕ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ)
  • Блокада на тастери
  • Активирање/деактивирање на греење/ладење

Wilo Net за управување на двојна пумпа составена од 2 единечни пумпи, комуникација од повеќе пумпи една со друга и пумпи со далечинско нагодување преку капија

Функции на сигнализација и прикажување

 • Приказ на статус како индикатор за работа:
  • Зададена вредност
  • актуелен напор
  • Актуелна вредност на проток
  • Влезна моќност
  • Електрична потрошувачка
  • Температури (изведба "-R7": актуелна температура на медиум со Stratos MAXO сензор за температура е можно)
 • Приказ на статус со LED: Работа без грешки (зелена LED), комуникација на пумпи (сина LED)
 • Приказ на статус за грешки (бојата на приказ е црвена):
  • Кодови за грешки и опис на грешките со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за предупредување (бојата на приказ е жолта):
  • Кодови за предупредување и опис на предупредувањето со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за процесот (бојата на приказ е сина):
  • Обезвоздушување пумпа
  • Процес на надградба
 • Приказ на статус за BMS комуникација (бојата на приказ е сина):
  • Сумирање активни BMS параметри (бауд стапка, адреса,...)
 • Сигнализација на збирна грешка SSM (безнапонски менувач)
 • Сигнализација за збирна работа SBM (безнапонски затворачки контакт)

Размена на податоци

 • Bluetooth интерфејс за безжична размена на податоци, како и далечинско ракување со пумпата со помош на паметен телефон или таблет.
 • Надгледување од далечина на пумпата преку интернет со Wilo-Smart Gateway.
 • Дигитален интерфејс Modbus TCP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален Modbus RTU интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул Modbus RTU).
 • Дигитален интерфејс BACnet IP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален BACnet MS/TP интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул BACnet MS/TP).
 • Сериски дигитален LON интерфејс за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем LONWorks (можно е со Wilo-CIF-модул LON).
 • Сериски дигитален интерфејс CANopen за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем CANopen (можно е со Wilo-CIF-модул CANopen).
 • Сериски дигитален интерфејс PLR за поврзување на зградна автоматика преку модул за поврзување (можно е со Wilo-CIF-модул PLR).

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна (автоматска замена на работната пумпа при грешка или временски зависно)
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Опрема

 • Прирабнички пумпи: Изведби на прирабница
  • Стандардна изведба за пумпите DN 32 до DN 65: Комбинирана прирабница PN 6/10 (прирабница PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабници PN 6 и PN 16
  • Стандардна изведба за пумпите DN 80 / DN 100: Прирабница PN 6 (дизајнирана за PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабница PN 6
  • Специјална изведба за пумпите DN 32 до DN 100: Прирабница PN 16 (во согласност со EN 1092-2) за контраприрабница PN 16
 • Бројни интегрирани комуникациски интерфејси и опционално корисен CIF-модул
 • 5 воведувања на кабел за приклучување на комуникациски интерфејси
 • Bluetooth-интерфејс
 • Графиски приказ со висока резолуција со зелено копче и 2 тастера
 • Комора на приклучоци којашто е лесна за користење
 • Интегриран сензор за температура (изведба "-R7": без)
 • Електрично брзо приклучување со оптимизиран Wilo-Connector за напонски извор

Означување на типот

Пример:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Високопродуктивна пумпа (прирабничка пумпа), електронски регулирана

D

Двојна пумпа

40/

Приклучен номинален дијаметар

0,5-8

Номинално подрачје на напор [m]

-R7

без интегриран Stratos MAXO сензор за температура

Технички податоци

 • Дозволено температурно подрачје од -10 °C до +110 °C, -10 °C до +90 °C (изведба "-R7")
 • Приклучување на мрежа 1~230 V, 50/60 Hz
 • Вид на заштита IPX4D
 • Навојна врска DN 30 (RP 11/4)
 • Прирабничко поврзување DN 32 до DN 80
 • Макс. работен притисок стандардна изведба: 6/10 бари, односно 6 бари (специјална изведба: 10 бари или 16 бари)
 • Класа на изолација: F
 • Емитирана интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / станбена област (C1)
 • Отпорност на интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / индустријална област (C2)

Материјали

 • Куќиште на пумпа: сиво леано железо со KTL облога
 • Вратило: Не’рѓосувачки челик
 • Лежиште: јаглен
 • Работно коло: пластика

Конструкција

 • Smart двојна циркулациона пумпа со воден ротор со EC-мотор и интегрирано прилагодување на моќноста
 • Технологија на зелено копче и графички дисплеј
 • Заштита на мотор со електроника за исклучување
 • Конектор за функциско проширување со опционален CIF-модул за зградната автоматика
 • Ротор со тридимензионално закривени лопатки и пластична разделна цевка од комбинација на карбонски влакна

Состојба при испорака

 • Пумпа
 • 2х оптимизирани Wilo-Connector
 • 4х навртувањa на каблите M16 х 1,5
 • Подлошки за прирабнички завртки (кај приклучни номинални дијаметри DN 32 - DN 65)
 • Со навојна врска се вклучени заптивки
 • Упатство за вградување и работа
Преземања

Упатство за вградување и работа (дигитално)

Wilo-Stratos MAXO

HTML (37 MB)

Сертификат REACH (документи)

REACH regulation

Издание 2021-10
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 2
PDF (162 KB)

Сертификат

Преглед на тест за литиумска батерија

Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 1
PDF (179 KB)

Преглед на тест за литиумска батерија/UN38.3

Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 1
PDF (179 KB)
Листа со производи
Број на пребарувања: 39
180 … 360 mm
[39]
Опис на производПриклучок на цевкаИндекс на енергетска ефикасност (EEI)Монтажна должина l0Максимален работен притисок PNПриклучување на мрежаБруто тежина прибл. mБрој по палетаБрој на производ
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2164648
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164651
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164656
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164659
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
DN 80
0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
DN 80
0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164662
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164663
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164664
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164665
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
DN 40
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
DN 50
0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
DN 50
0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
DN 65
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
DN 65
0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
DN 65
0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
DN 80
0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16
DN 80
0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186305
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16
DN 80
0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2186306