Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Pompë Smart për ndërtesa tregtare me sistem kontrolli elektronik të ndërtesës.

Avantazhet tuaja
Wilo-Stratos MAXO

Pompë Smart për ndërtesa tregtare me sistem kontrolli elektronik të ndërtesës.

Me funksionet e optimalizuara novatore me kursim të energjisë, Wilo-Stratos MAXO vendos standarde të reja për përdorimin e HVAC komercial dhe të ujit të pijshëm në fushën e efektivitetit të energjisë. Veç kësaj, lehtësia e madhe në përdorim bën operimin edhe më të thjeshtë për ju, si kurrë më parë.Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Opsione të ndryshme për integrimin në sistemin e kontrollit elektronik të ndërtesës
 • Operim intuitiv nëpërmjet rregullimeve të kryera sipas përdorimit me anë të asistentëve të rregullimit, si dhe nëpërmjet kombinimit të ekranit të ri dhe butonit të përdorimit me teknologjinë e butonit të gjelbër.
 • Efiçencë energjetike maksimale nëpërmjet ndërveprimit të funksioneve të optimizuar dhe inovative, që kursejnë energji (p.sh. No-Flow Stop).
 • Efiçencë optimale e sistemit nëpërmjet funksioneve të reja, inovative dhe inteligjente të rregullimit, të tilla si: Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. dhe ΔT-const.
 • Ndërfaqet më moderne të komunikimit (p.sh. Bluetooth) për lidhjen në pajisjet fundore celulare, si dhe lidhjen direkte në rrjet të pompave për komandimin e shumë pompave nëpërmjet Wilo Net.
 • Komoditeti më i lartë në instalimin elektrik në sajë të kutisë së dukshme dhe me hapësirë të madhe të terminaleve, si dhe optimizimit të Wilo-Connector.
Përshkrimi i serive
Wilo-Stratos MAXO

Konstruksioni

Pompë qarkullimi Smart, me rotor të lagur me bashkues të filetuar ose bashkues me fllanxhë, motor EC me rregullues fuqie elektronik.

Përdorimi

Për sistemet ngrohëse me ujë të nxehtë e të gjitha sistemeve, impiantet e ajrit të kondicionuar, qarqe të mbyllura të ujit të ftohjes, impiantet e qarkullimit industrial.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Fushat e zbatimit

Nëpërmjet rregullimit preciz të llojit të rregullatorit për zbatimin përkatës specifik për impiantet (p.sh. radiatorë, ngrohje nën dysheme, ftohja e tavaneve), pompa bën të mundur një funksionim me efiçencën maksimale të impianteve.

Ngrohja

 • Radiatorë
 • Ngrohja nën dysheme
 • Ngrohja e tavaneve
 • Ngrohës të ajrit
 • Ngrohje në bërthamën e betonit*
 • Kompensues hidraulik
 • Diferenca e presionit shpërndarës*
 • Ruajtës i energjisë së ngrohjes*
 • Shkëmbyesi i nxehtësisë
 • Qarku i burimit të ngrohjes (pompë nxehëse)*
 • Qark i ngrohjes qendrore*

Ftohja

 • Ftohja e tavaneve
 • Ftohja e dyshemesë
 • Pajisje për ajër të kondicionuar
 • Ftohje në bërthamën e betonit*
 • Kompensues hidraulik
 • Diferenca e presionit shpërndarës*
 • Ruajtës i energjisë së ftohjes*
 • Shkëmbyesi i nxehtësisë
 • Qark i ftohjes*
 • Qark i ftohjes qendrore*

(* Lloji i sistemit i disponueshëm duke filluar nga SW≥01.05.10.00)

Ngrohje dhe ftohje e kombinuar

 • Kalim automatik (versioni "-R7": jo i mundshëm, megjithatë me sensorin e temperaturës Stratos MAXO)

Në varësi të përdorimit të zgjedhur, janë në dispozicion llojet e mëposhtme të rregullatorëve:

Llojet e rregullatorëve

 • Numër konstant i rrotullimeve (mënyra e kontrollit)
 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • Dynamic Adapt plus për përshtatje të vazhdueshme (dinamike) të prurjes me kërkesën aktuale
 • T-const për rregullim konstant të temperaturës
 • ΔT-const. për rregullimin konstant të diferencës së temperaturës
 • Konstant Q për rregullimin konstant të vëllimit të rrjedhës
 • Multi-Flow Adaptation: Llogaritja e shumës së vëllimit të rrjedhës nëpërmjet pompës ushqyese për ushqim sipas kërkesës të pompave sekondare te shpërndarësit e qarkut ngrohës
 • Rregullim PID të përcaktuar nga përdoruesi

Funksionet opsionale

 • Q-Limitmax. kufizimin e vëllimit maksimal të rrjedhës
 • Q-Limitmin. për kufizimin e vëllimit minimal të rrjedhës
 • No-Flow Stop (çaktizimi i prurjes zero)
 • Regjim pune i reduktuar automatikisht gjatë natës (versioni "-R7": jo i mundshëm, megjithatë me sensorin e temperaturës Stratos MAXO
 • Rregullimi i pikës së keqe (rregullimi i Δp-c me sensorin e jashtëm të vlerës aktuale)
 • Variabëli i pjerrësisë së kurbës së pompës Δp-v

Rregullimet manuale

 • Zgjedhje e fushës së zbatimit tek asistentët e rregullimit
 • Vendosje e parametrave përkatës të punës
 • Pika nominale e punës: futja direkte e pikës së llogaritur të punës në Δp-v
 • Treguesi i statusit
 • Rregullimi dhe rivendosja e numërimit të sasisë së energjisë (ngrohja dhe ftohja)
 • Funksioni i ajrimit të pompës
 • Bllokim i butonave për bllokimin e rregullimeve
 • Funksioni për rivendosjen e vlerave të fabrikës ose rregullimeve të ruajtura fillestare (grupit të parametrave)
 • Parametrimi i hyrjeve analoge
 • Parametrimi i hyrjeve binare
 • Parametrimi i hyrjeve të relesë
 • Funksion i pompës dyshe (në rastin e 2 pompave teke që duhet të operojnë si pompë dyshe)

Funksionet automatike

 • Përshtatje e fuqisë me optimizim sipas nevojës për funksionim me efiçencë energjie, në varësi të mënyrës së punës
 • Identifikimi i regjimit të reduktuar të punës gjatë natës (versioni "-R7": jo i mundshëm, megjithatë me sensorin e temperaturës Stratos MAXO
 • Çaktivizim në rast identifikimi të prurjeve zero (No-Flow Stop)
 • Nisje e butë
 • Rutinat e riparimit automatik të gabimeve (p.sh. funksion zhbllokues)
 • Ndërrim ndërmjet funksionimit ngrohje/ftohje (versioni "-R7": ndërrimi automatik jo i mundshëm, megjithatë me sensorin e temperaturës Stratos MAXO)
 • Mbrojtje e plotë e motorit me elektronikë të integruar të aktivizimit

Hyrje të jashtme komandimi dhe funksionet e tyre

 • 2x hyrje analoge:
 • Llojet e sinjaleve: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000
 • Zbatime: Rregullim nga largësia i vlerës së caktuar për çdo mënyrë kontrolli (me përjashtim të adaptimit Multi-Flow Adaptation), hyrje të sensorëve për temperaturën, diferencën e presionit ose sensor i lirë në funksionimin PID të përcaktuar nga përdoruesi
 • 2x hyrje dixhitale:
 • Për dalje komandimi pa tension ose çelës elektrik
 • Funksionet që mund të parametrizohen:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAKS
  • MANUAL (BMS-FIKUR)
  • Bllokimi i butonave
  • Ndërrim në mënyrën e punës ngrohje/ftohje

Komandimi i pompave dyshe Wilo Net i 2 pompave teke, komunikim i disa pompave me njëra-tjetrën dhe rregullim nga largësia i pompave përmes portëkalimit

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Statusi i ekranit, paraqitja e punës:
  • Vlera e caktuar
  • Lartësia e dërgimit, vlera aktuale
  • Vëllimi i rrjedhës, vlera aktuale
  • Hyrja e fuqisë
  • Konsumi i energjisë
  • Temperaturat (versioni "-R7": temperatura mesatare aktuale e mundshme me sensorin e temperaturës Stratos MAXO)
 • Treguesit LED të statusit: Funksionim pa gabime (LED i gjelbër), komunikim i pompave (LED blu)
 • Gabim në treguesin e statusit të ekranit (ngjyra e ekranit e kuqe):
  • Kodet e gabimit dhe përshkrimi i gabimeve në tekst të plotë
  • Masa parandaluese
 • Paralajmërim në treguesin e statusit të ekranit (ngjyra e ekranit e verdhë):
  • Kodet paralajmëruese dhe përshkrimi i paralajmërimit në tekst të plotë
  • Masa parandaluese
 • Treguesi i procesit të statusit të ekranit (ngjyra e ekranit blu):
  • Ajrimi i pompës
  • Procesi i përditësimit
 • Komunikimi-BMS në statusin e ekranit (ngjyra e ekranit blu):
 • Përmbledhje e parametrit aktiv BMS (shpejtësia e transmetimit të të dhënave, adresa,...)
 • Kolektor i sinjaleve të defekteve SSM (kontakt për shkëmbim pa tension)
 • Kolektori i sinjaleve të punës SBM (takues pa tension)

Shkëmbimi i të dhënave

 • Ndërfaqe Bluetooth për shkëmbimin e të dhënave pa tel, si dhe telekomandimi i pompës me smartfon ose tablet.
 • Mbikëqyrje nga distanca i pompës me WiloCare.
 • Ndërfaqe dixhitale Modbus TCP për lidhje në automatizimin e ndërtesave (e mundur me modulin CIF Wilo Ethernet (Protokoll i shumëfishtë)).
 • Ndërfaqe dixhitale seria Modbus RTU për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS RS485 (e mundur me modulin Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Ndërfaqe dixhitale BACnet IP për lidhje në automatizimin e ndërtesave (e mundur me modulin CIF Wilo Ethernet (Protokoll i shumëfishtë)).
 • Ndërfaqe dixhitale seria BACnet MS/TP Master për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS RS485 (e mundur me modulin Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Ndërfaqe dixhitale seriale LON për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral LONWorks (e mundur me modulin Wilo-CIF LON).
 • Ndërfaqe dixhitale seria CANopen për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS CANopen (e mundur me modulin Wilo-CIF CANopen).
 • Ndërfaqe dixhitale seria PLR për lidhje në automatizimin ndërtesave me module çiftëzimi specifikë të firmave (e mundur me modulin Wilo-CIF PLR).

Komandimi pompave dyshe (pompë dyshe ose 2 x pompë teke)

 • Funksion kryesor/rezervë (shkëmbim automatik i pompave gjatë defektit/shkëmbim kronologjik i pompave)
 • Punim paralel (aktivizim/çaktivizim në pikun e ngarkesës për arritjen e rendimentit më të mirë)

Tërësia e pajisjeve

 • Te pompat me bashkues me flanxhë: Versionet e flanxhave
  • Versioni standard për pompat DN 32 deri DN 65: Flanxhë e kombinuar PN 6/10 (flanxhë PN 16 sipas EN 1092-2) për kundraflanxha PN 6 dhe PN 16
  • Versioni standard për pompat DN 80/DN 100: Flanxhë PN 6 (e konfiguruar PN 16 sipas EN 1092-2) për kundraflanxha PN 6
  • Versioni i posaçëm për pompat DN 32 deri DN 100: Flanxhë PN 16 (sipas EN 1092-2) për kundraflanxha PN 16
 • Shumë ndërfaqe komunikimi të integruara dhe fole moduli CIF, për t'u përdorur në mënyrë opsionale
 • 5 vende për futje kablloje për lidhje me ndërfaqet e komunikimit
 • Ndërfaqe Bluetooth
 • Ekran grafik me rezolucion të lartë me buton të gjelbër dhe 2 butona
 • Dhomë e kapëseve e lehtë për përdoruesin
 • Sensori i integruar i temperaturës (versioni "-R7": pa)
 • Izolim termik standard për zbatime në ngrohje
 • Lidhje e shpejtë elektrike me Wilo-Connector të optimizuar për furnizimin me energji nga rrjeti

Dorëzim

 • Pompë
 • Wilo-Connector i optimizuar
 • 2x udhëzues kablloje M16 x 1,5
 • Guarnicionet te bashkuesi i filetuar
 • Rondele për vidat e flanxhës (me diametra nominal të lidhjes DN 32 - DN 65)
 • Shtresë termoizoluese
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Pompë me efektivitet të lartë (pompë me bashkues të filetuar ose me flanxhë), e rregulluar elektronikisht

30/

Diametri nominal i lidhjes

0,5-12

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

-R7

pa sensorin e integruar të temperaturës Stratos MAXO

-P1

Version pa LABS

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -10 °C deri +110 °C, -10 °C deri +90 °C (versioni "-R7")
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IPX4D
 • Bashkues i filetuar ose bashkues me flanxhë (në varësi të llojit) Rp 1 deri DN 100
 • Presioni maks. i funksionimit, versioni standard: 6/10 bar ose 6 bar (versioni i posaçëm: 10 bar ose 16 bar)
 • Klasa e izolimit: F
 • Interferenca e emetuar: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Ambienti i banimit (C1)
 • Rezistenca ndaj interferencës: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Ambienti industrial (C2)
 • Vëllimi i rrjedhës maks. Q: 74 m³/h
 • Lartësia maks. e dërgimit H: 16 m

Materiale

 • Kushineta: Karbon, i ngopur me antimon
 • Helika: PPS-GF40
 • Trupi i pompës: Gizë e hirtë
 • Boshti: 1.4028, e veshur me DLC

Konstruksioni

 • Pompë qarkullimi Smart me rotor të lagur me motor EC dhe me rregullues fuqie të integruar
 • Teknologjia e butonit të gjelbër dhe ekran grafik
 • Mbrojtje motorit me rele stakimi elektronike
 • Lidhje me spinë për zgjerimin e funksioneve me modul CIF opsional për automatizimin e ndërtesave
 • Helikë me lopata të përkulura në mënyrë tredimensionale dhe tub plastik me kanal prej komponimi me fibra karboni
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Stratos MAXO-R7

Numri i artikullit 2217836
Botim 2021-11
Numri i faqeve 168
Language bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numri i artikullit 2226401
Botim 2023-02
Numri i faqeve 272
Language de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Udhëzuesi projektimit

Stratos MAXO Consulting Guide

Botim 2019
Numri i faqeve 58
Language en
PDF (8 MB)

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Numri i faqeve 72
Language gjuhë neutrale
PDF (28 MB)

Shënime për versionin

Shënime për versionin Stratos MAXO

Numri i artikullit 2212705
Botim 2021-04
Numri i faqeve 60
Language bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 118
180 … 360 mm
[118]
4.241 … 16.27 m
[94]
8.097 … 75.92 m³/h
[109]
Emërtimi i produktitLidhja e tubitEEIGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164567
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164568
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164569
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164570
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164571
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164572
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164573
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164574
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164575
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164576
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164577
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2164578
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164579
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164580
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2164581
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2164582
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2164583
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950