Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart пумпа за комерцијални објекти со зградни контролни системи.

Вашите предности
Wilo-Stratos MAXO

Smart пумпа за комерцијални објекти со зградни контролни системи.

Со оптимизираните и иновативни функции за заштеда на енергија, Wilo-Stratos MAXO поставува нови стандарди во комерцијални примени за HVAC и вода за пиење во полето на енергетска ефикасност. Освен тоа, неверојатната леснотија за ракување ги поедноставува работите за вас како никогаш претходно.Особености/предности на производот

 • Разни опции за поврзување на зградните контролни системи
 • Интуитивно ракување благодарение на нагодувањето преку помошник за поставки зависно од примената, како и благодарение на комбинацијата на нов дисплеј и контролно копче со технологија на зелено копче.
 • Најголема енергетска ефикасност преку заедничка работа на оптимизирани и иновативни енергетски штедливи функции (пр. No-Flow Stop).
 • Оптимална системска ефикасност преку нови и иновативни интелигентни функции за регулација, како Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Најмодерни комуникациски интерфејси (пр. Bluetooth) за приклучување на мобилен уред, како и директно вмрежување пумпи за управување со повеќе пумпи преку Wilo Net.
 • Најголем комфор при електромонтажа преку прегледната и просторна комора на приклучоци, како и оптимизиран Wilo-Connector.
Опис на серијата
Wilo-Stratos MAXO

Изведба

Smart циркулациона пумпа со воден ротор и навртување или прирабничко поврзување, EC-мотор со интегрирано електронско прилагодување на моќноста.

Примена

Топловодно греење на сите системи, клима уреди и затворени кружни системи за ладење, индустриски циркулациони системи.

Опрема/функција

Подрачје на примена

Преку прецизно подесување на режим на управување за соодветната примена на пумпата (пр. грејно тело, подно греење, ладење на кров), овозможена ви е работа со најголема ефикасност на постројката.

Греење

 • Грејно тело
 • Подно греење
 • Греење на кров
 • Загревање на воздух
 • Греење на бетонско јадро*
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок*
 • Греење на компензациски резервоар*
 • Топлински изменувач
 • Греен изворен круг (грејна пумпа)*
 • Централен греен круг*

Ладење

 • Ладење на кров
 • Подно ладење
 • Воздух-климатизација-уреди
 • Ладење на бетонско јадро*
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок*
 • Ладење на компензациски резервоар*
 • Топлински изменувач
 • Круг за повратно ладење*
 • Централен круг за ладење*

(* Тип на постројка достапен од SW ≥ 01.05.10.00)

Комбинација од греење и ладење

 • Автоматско менување (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура)

Следните режими на управување се на располагање на основа на избраната примена:

Режими на управување

 • Константен број на вртежи (регулациски режим)
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Dynamic Adapt plus за континуирано (динамичко) прилагодување на проточната стапка според актуелните потреби
 • T-const. за константно регулирање на температура
 • ΔT-const. за константно регулирање на диференцијална температура
 • Константа Q за константна регулација на проток
 • Multi-Flow Adaptation: Одредување собирен проток преку напојна пумпа за соодветното снабдување секундарни пумпи во разделници на грејниот круг
 • Кориснички дефинирана PID регулација

Изборни функции

 • Q-Limitmax. за ограничување максимален проток
 • Q-Limitmin. за ограничување минимален проток
 • No-Flow Stop (исклучување при нула проток)
 • Автоматска работа со намалување на интензитетот (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура
 • Контрола на лоша точка (Δp-c регулација со надворешен сензор на актуелна вредност)
 • Варијабилен градиент на Δp-v карактеристика

Рачно подесување

 • Избор на подрачје на примена во помошникот за подесување
 • Подесување соодветни работни параметри
 • Номинална работна точка: директно внесување на постигната работна точка при Δp-v
 • Приказ на статус
 • Нагодување и ресетирање на бројачот на количина енергија (топлење и ладење)
 • Функција на обезвоздушување на пумпа
 • Блокада на тастерите за заклучување на поставките за подесување
 • Функција за ресетирање на фабричкото подесување или на зачуваните вредности при прекин (збир на параметри)
 • Параметрирање аналогни влезови
 • Параметрирање бинарни влезови
 • Параметрирање излези на реле
 • Функција на двојна пумпа (при 2 единечни пумпи, коишто работат како двојна пумпа)

Автоматски функции

 • Прилагодување на моќноста според потребата за енергетски ефикасна работа во зависност од начинот на работа
 • Препознавање работа со намалување на интензитетот (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура
 • Исклучување при препознавање нула проток (No-Flow Stop)
 • Меко стартување
 • Автоматски рутини на отстранување грешки (пр. функција на деблокирање)
 • Активирање/деактивирање на греење/ладење (изведба "-R7": не е можно автоматско активирање/деактивирање, но може со Stratos MAXO сензор за температура)
 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување

Надворешни контролни влезови и нивните функции

 • 2x аналогни влеза:
 • Типови сигнали: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000
 • Примени: Далечинско нагодување зададена вредност за секој режим на управување (со исклучок на Multi-Flow Adaptation), сензорски влезови за температура, диференцијален притисок или слободен сензор со кориснички дефинирана PID-работа
 • 2х дигитални влеза:
 • За безнапонски контролни влезови или прекинувач
 • Функции што може да се параметрираат:
  • Ext. Off
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • РАЧНО (ИСКЛ. ЗГРАДНИТЕ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ)
  • Блокада на тастери
  • Активирање/деактивирање на греење/ладење

Wilo Net за управување на двојна пумпа составена од 2 единечни пумпи, комуникација од повеќе пумпи една со друга и пумпи со далечинско нагодување преку капија

Функции на сигнализација и прикажување

 • Приказ на статус како индикатор за работа:
  • Зададена вредност
  • актуелен напор
  • Актуелна вредност на проток
  • Влезна моќност
  • Електрична потрошувачка
  • Температури (изведба "-R7": актуелна температура на медиум со Stratos MAXO сензор за температура е можно)
 • Приказ на статус со LED: Работа без грешки (зелена LED), комуникација на пумпи (сина LED)
 • Приказ на статус за грешки (бојата на приказ е црвена):
  • Кодови за грешки и опис на грешките со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за предупредување (бојата на приказ е жолта):
  • Кодови за предупредување и опис на предупредувањето со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за процесот (бојата на приказ е сина):
  • Обезвоздушување пумпа
  • Процес на надградба
 • Приказ на статус за BMS комуникација (бојата на приказ е сина):
 • Сумирање активни BMS параметри (бауд стапка, адреса,...)
 • Сигнализација на збирна грешка SSM (безнапонски менувач)
 • Сигнализација за збирна работа SBM (безнапонски затворачки контакт)

Размена на податоци

 • Bluetooth интерфејс за безжична размена на податоци, како и далечинско ракување со пумпата со помош на паметен телефон или таблет.
 • Надгледување од далечина на пумпата преку интернет со Wilo-Smart Gateway.
 • Дигитален интерфејс Modbus TCP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален Modbus RTU интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул Modbus RTU).
 • Дигитален интерфејс BACnet IP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален BACnet MS/TP интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул BACnet MS/TP).
 • Сериски дигитален LON интерфејс за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем LONWorks (можно е со Wilo-CIF-модул LON).
 • Сериски дигитален интерфејс CANopen за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем CANopen (можно е со Wilo-CIF-модул CANopen).
 • Сериски дигитален интерфејс PLR за поврзување на зградна автоматика преку модул за поврзување (можно е со Wilo-CIF-модул PLR).

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна (автоматска замена на работната пумпа при грешка или временски зависно)
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Опрема

 • Прирабнички пумпи: Изведби на прирабница
  • Стандардна изведба за пумпите DN 32 до DN 65: Комбинирана прирабница PN 6/10 (прирабница PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабници PN 6 и PN 16
  • Стандардна изведба за пумпите DN 80 / DN 100: Прирабница PN 6 (дизајнирана за PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабница PN 6
  • Специјална изведба за пумпите DN 32 до DN 100: Прирабница PN 16 (во согласност со EN 1092-2) за контраприрабница PN 16
 • Бројни интегрирани комуникациски интерфејси и опционално корисен CIF-модул
 • 5 воведувања на кабел за приклучување на комуникациски интерфејси
 • Bluetooth-интерфејс
 • Графиски приказ со висока резолуција со зелено копче и 2 тастера
 • Комора на приклучоци којашто е лесна за користење
 • Интегриран сензор за температура (изведба "-R7": без)
 • Топлинска изолација во примена за греење, како стандардна опрема
 • Електрично брзо приклучување со оптимизиран Wilo-Connector за напонски извор

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Оптимизиран Wilo-Connector
 • 2х навртување на каблите M16 х 1,5
 • Подлошки за прирабнички завртки (кај приклучни номинални дијаметри DN 32 - DN 65)
 • Со навојна врска се вклучени заптивки
 • Термоизолација
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Високопродуктивна пумпа (навојна или прирабничка пумпа), електронски регулирана

30/

Приклучен номинален дијаметар

0,5-12

Номинално подрачје на напор [m]

-R7

без интегриран Stratos MAXO сензор за температура

-P1

Без LABS изведба

Технички податоци

 • Дозволено температурно подрачје од -10 °C до +110 °C, -10 °C до +90 °C (изведба "-R7")
 • Приклучување на мрежа 1~230 V, 50/60 Hz
 • Вид на заштита IPX4D
 • Прицврстување со навртување или со прирабничко поврзување (зависно од типот) Rp 1 до DN 100
 • Макс. работен притисок стандардна изведба: 6/10 бари, односно 6 бари (специјална изведба: 10 бари или 16 бари)
 • Класа на изолација: F
 • Емитирана интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / станбена област (C1)
 • Отпорност на интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / индустријална област (C2)
 • Макс. проток Q: 74 m³/h
 • Макс. напор H: 16 m

Материјали

 • Материјал на лежиште: јаглен, импрегниран со антимон
 • Работно коло: PPS-GF40
 • Куќиште на пумпа: Сиво леано железо
 • Вратило: 1.4028, DLC-облога

Конструкција

 • Smart циркулациона пумпа со воден ротор со EC-мотор и интегрирано прилагодување на моќноста
 • Технологија на зелено копче и графички дисплеј
 • Заштита на мотор со електроника за исклучување
 • Конектор за функциско проширување со опционален CIF-модул за зградната автоматика
 • Ротор со тридимензионално закривени лопатки и пластична разделна цевка од комбинација на карбонски влакна
Документи

Памфлет за сертифицирање

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Број на производ 2209011
Издание 2022-11
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 72
PDF (28 MB)

Сертификат REACH

REACH регулатива

Издание 2021-05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 4
PDF (262 KB)

Сертификат

Преглед на тест за литиумска батерија

Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 1
PDF (179 KB)

Преглед на тест за литиумска батерија/UN38.3

Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 1
PDF (179 KB)

Избор на производ
Број на пребарувања: 73
180 … 360 mm
[73]
4.241 … 16.27 m
[60]
8.097 … 75.92 m³/h
[67]
Опис на производПриклучок на цевкаEEIМонтажна должина l0Максимален работен притисок PNПриклучување на мрежаБруто тежина прибл. mБрој по палетаБрој на производ
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN6/10
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2164592
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2186280
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2164593
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2186281
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
33,8 kg
8
2164594
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
33,8 kg
8
2186282
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
34,9 kg
8
2164595
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
34,9 kg
8
2186283
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
35,1 kg
8
2164596
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
35,1 kg
8
2164597
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
35,1 kg
8
2186284
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164598
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164599
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2186285
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6
DN 80
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164600
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10
DN 80
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2164601
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16
DN 80
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,2 kg
8
2186286
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6
DN 100
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,2 kg
8
2164602
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10
DN 100
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,2 kg
8
2164603
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16
DN 100
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,2 kg
8
2186287
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6
DN 100
≤0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
39,3 kg
8
2164604
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10
DN 100
≤0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
39,3 kg
8
2164605
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16
DN 100
≤0,17
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
39,3 kg
8
2186288