Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart пумпа за комерцијални објекти со зградни контролни системи.

Вашите предности
Wilo-Stratos MAXO

Smart пумпа за комерцијални објекти со зградни контролни системи.

Со оптимизираните и иновативни функции за заштеда на енергија, Wilo-Stratos MAXO поставува нови стандарди во комерцијални примени за HVAC и вода за пиење во полето на енергетска ефикасност. Освен тоа, неверојатната леснотија за ракување ги поедноставува работите за вас како никогаш претходно.Особености/предности на производот

 • Разни опции за поврзување на зградните контролни системи
 • Интуитивно ракување благодарение на нагодувањето преку помошник за поставки зависно од примената, како и благодарение на комбинацијата на нов дисплеј и контролно копче со технологија на зелено копче.
 • Најголема енергетска ефикасност преку заедничка работа на оптимизирани и иновативни енергетски штедливи функции (пр. No-Flow Stop).
 • Оптимална системска ефикасност преку нови и иновативни интелигентни функции за регулација, како Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Најмодерни комуникациски интерфејси (пр. Bluetooth) за приклучување на мобилен уред, како и директно вмрежување пумпи за управување со повеќе пумпи преку Wilo Net.
 • Најголем комфор при електромонтажа преку прегледната и просторна комора на приклучоци, како и оптимизиран Wilo-Connector.
Опис на серијата
Wilo-Stratos MAXO

Изведба

Smart циркулациона пумпа со воден ротор и навртување или прирабничко поврзување, EC-мотор со интегрирано електронско прилагодување на моќноста.

Примена

Топловодно греење на сите системи, клима уреди и затворени кружни системи за ладење, индустриски циркулациони системи.

Опрема/функција

Подрачје на примена

Преку прецизно подесување на режим на управување за соодветната примена на пумпата (пр. грејно тело, подно греење, ладење на кров), овозможена ви е работа со најголема ефикасност на постројката.

Греење

 • Грејно тело
 • Подно греење
 • Греење на кров
 • Загревање на воздух
 • Греење на бетонско јадро*
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок*
 • Греење на компензациски резервоар*
 • Топлински изменувач
 • Греен изворен круг (грејна пумпа)*
 • Централен греен круг*

Ладење

 • Ладење на кров
 • Подно ладење
 • Воздух-климатизација-уреди
 • Ладење на бетонско јадро*
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок*
 • Ладење на компензациски резервоар*
 • Топлински изменувач
 • Круг за повратно ладење*
 • Централен круг за ладење*

(* Тип на постројка достапен од SW ≥ 01.05.10.00)

Комбинација од греење и ладење

 • Автоматско менување (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура)

Следните режими на управување се на располагање на основа на избраната примена:

Режими на управување

 • Константен број на вртежи (регулациски режим)
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Dynamic Adapt plus за континуирано (динамичко) прилагодување на проточната стапка според актуелните потреби
 • T-const. за константно регулирање на температура
 • ΔT-const. за константно регулирање на диференцијална температура
 • Константа Q за константна регулација на проток
 • Multi-Flow Adaptation: Одредување собирен проток преку напојна пумпа за соодветното снабдување секундарни пумпи во разделници на грејниот круг
 • Кориснички дефинирана PID регулација

Изборни функции

 • Q-Limitmax. за ограничување максимален проток
 • Q-Limitmin. за ограничување минимален проток
 • No-Flow Stop (исклучување при нула проток)
 • Автоматска работа со намалување на интензитетот (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура
 • Контрола на лоша точка (Δp-c регулација со надворешен сензор на актуелна вредност)
 • Варијабилен градиент на Δp-v карактеристика

Рачно подесување

 • Избор на подрачје на примена во асистентот за подесување
 • Подесување соодветни работни параметри
 • Номинална работна точка: директно внесување на постигната работна точка при Δp-v
 • Приказ на статус
 • Нагодување и ресетирање на бројачот на количина енергија (топлење и ладење)
 • Функција на обезвоздушување на пумпа
 • Блокада на тастерите за заклучување на поставките за подесување
 • Функција за ресетирање на фабричкото подесување или на зачуваните вредности при прекин (збир на параметри)
 • Параметрирање аналогни влезови
 • Параметрирање бинарни влезови
 • Параметрирање излези на реле
 • Функција на двојна пумпа (при 2 единечни пумпи, коишто работат како двојна пумпа)

Автоматски функции

 • Прилагодување на моќноста според потребата за енергетски ефикасна работа во зависност од начинот на работа
 • Препознавање работа со намалување на интензитетот (изведба „-R7“: не е можно, но може со Stratos MAXO сензор за температура
 • Исклучување при препознавање нула проток (No-Flow Stop)
 • Меко стартување
 • Автоматски рутини на отстранување грешки (пр. функција на деблокирање)
 • Активирање/деактивирање на греење/ладење (изведба "-R7": не е можно автоматско активирање/деактивирање, но може со Stratos MAXO сензор за температура)
 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување

Надворешни контролни влезови и нивните функции

 • 2x аналогни влеза:
 • Типови сигнали: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000
 • Примени: Далечинско нагодување зададена вредност за секој режим на управување (со исклучок на Multi-Flow Adaptation), сензорски влезови за температура, диференцијален притисок или слободен сензор со кориснички дефинирана PID-работа
 • 2х дигитални влеза:
 • За безнапонски контролни влезови или прекинувач
 • Функции што може да се параметрираат:
  • Ext. Off
  • ext. MIN
  • ext. MAX
  • РАЧНО (ИСКЛ. ЗГРАДНИТЕ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ)
  • Блокада на тастери
  • Активирање/деактивирање на греење/ладење

Wilo Net за управување на двојна пумпа составена од 2 единечни пумпи, комуникација од повеќе пумпи една со друга и пумпи со далечинско нагодување преку капија

Функции на сигнализација и прикажување

 • Приказ на статус како индикатор за работа:
  • Зададена вредност
  • актуелен напор
  • Актуелна вредност на проток
  • Влезна моќност
  • Електрична потрошувачка
  • Температури (изведба "-R7": актуелна температура на медиум со Stratos MAXO сензор за температура е можно)
 • Приказ на статус со LED: Работа без грешки (зелена LED), комуникација на пумпи (сина LED)
 • Приказ на статус за грешки (бојата на приказ е црвена):
  • Кодови за грешки и опис на грешките со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за предупредување (бојата на приказ е жолта):
  • Кодови за предупредување и опис на предупредувањето со целосен текст
  • Мерки за поставување
 • Приказ на статус за процесот (бојата на приказ е сина):
  • Обезвоздушување пумпа
  • Процес на надградба
 • Приказ на статус за BMS комуникација (бојата на приказ е сина):
 • Сумирање активни BMS параметри (бауд стапка, адреса,...)
 • Сигнализација на збирна грешка SSM (безнапонски менувач)
 • Сигнализација за збирна работа SBM (безнапонски затворачки контакт)

Размена на податоци

 • Bluetooth интерфејс за безжична размена на податоци, како и далечинско ракување со пумпата со помош на паметен телефон или таблет.
 • Далечински мониторинг на пумпата со WiloCare.
 • Дигитален интерфејс Modbus TCP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален Modbus RTU интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул Modbus RTU).
 • Дигитален интерфејс BACnet IP за поврзување на зградна автоматика преку (можно е со Wilo CIF-модул Ethernet (повеќекратен протокол)).
 • Сериски дигитален BACnet MS/TP интерфејс за поврзување зградна автоматика BA преку собирнички систем RS485 (можно е со Wilo-CIF-модул BACnet MS/TP).
 • Сериски дигитален LON интерфејс за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем LONWorks (можно е со Wilo-CIF-модул LON).
 • Сериски дигитален интерфејс CANopen за поврзување зградна автоматика преку собирнички систем CANopen (можно е со Wilo-CIF-модул CANopen).
 • Сериски дигитален интерфејс PLR за поврзување на зградна автоматика преку модул за поврзување (можно е со Wilo-CIF-модул PLR).

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна (автоматска замена на работната пумпа при грешка или временски зависно)
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Опрема

 • Прирабнички пумпи: Изведби на прирабница
  • Стандардна изведба за пумпите DN 32 до DN 65: Комбинирана прирабница PN 6/10 (прирабница PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабници PN 6 и PN 16
  • Стандардна изведба за пумпите DN 80 / DN 100: Прирабница PN 6 (дизајнирана за PN 16 според EN 1092-2) за контраприрабница PN 6
  • Специјална изведба за пумпите DN 32 до DN 100: Прирабница PN 16 (во согласност со EN 1092-2) за контраприрабница PN 16
 • Бројни интегрирани комуникациски интерфејси и опционално корисен CIF-модул
 • 5 воведувања на кабел за приклучување на комуникациски интерфејси
 • Bluetooth-интерфејс
 • Графиски приказ со висока резолуција со зелено копче и 2 тастера
 • Комора на приклучоци којашто е лесна за користење
 • Интегриран сензор за температура (изведба "-R7": без)
 • Топлинска изолација во примена за греење, како стандардна опрема
 • Електрично брзо приклучување со оптимизиран Wilo-Connector за напонски извор

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Оптимизиран Wilo-Connector
 • 2х навртување на каблите M16 х 1,5
 • Со навојна врска се вклучени заптивки
 • Подлошки за прирабнички завртки (кај приклучни номинални дијаметри DN 32 - DN 65)
 • Топлинска изолација
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Високопродуктивна пумпа (навојна или прирабничка пумпа), електронски регулирана

30/

Приклучен номинален дијаметар

0,5-12

Номинално подрачје на напор [m]

-R7

без интегриран Stratos MAXO сензор за температура

-P1

Без LABS изведба

Технички податоци

 • Дозволено температурно подрачје од -10 °C до +110 °C, -10 °C до +90 °C (изведба "-R7")
 • Приклучување на мрежа 1~230 V, 50/60 Hz
 • Вид на заштита IPX4D
 • Прицврстување со навртување или со прирабничко поврзување (зависно од типот) Rp 1 до DN 100
 • Макс. работен притисок стандардна изведба: 6/10 бари, односно 6 бари (специјална изведба: 10 бари или 16 бари)
 • Класа на изолација: F
 • Емитирана интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / станбена област (C1)
 • Отпорност на интерференца: EN 61800-3:2004+A1:2012 / индустријална област (C2)
 • Макс. проток Q: 74 m³/h
 • Макс. напор H: 16 m

Материјали

 • Лежиште: јаглен, импрегниран со антимон
 • Работно коло: PPS-GF40
 • Куќиште на пумпа: Сиво леано железо
 • Вратило: 1.4028, DLC-облога

Конструкција

 • Smart циркулациона пумпа со воден ротор со EC-мотор и интегрирано прилагодување на моќноста
 • Технологија на зелено копче и графички дисплеј
 • Заштита на мотор со електроника за исклучување
 • Конектор за функциско проширување со опционален CIF-модул за зградната автоматика
 • Ротор со тридимензионално закривени лопатки и пластична разделна цевка од комбинација на карбонски влакна
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Stratos MAXO-R7

Број на производ 2217836
Издание 2021-11
Број на страници 168
Јазик bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Број на производ 2226401
Издание 2023-02
Број на страници 272
Јазик de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Прирачник за проектирање

Stratos MAXO Consulting Guide

Издание 2019
Број на страници 58
Јазик en
PDF (8 MB)

Памфлет за сертифицирање

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Број на производ 2209011
Издание 2022-11
Број на страници 72
Јазик Јазично неутрално
PDF (28 MB)

Напомени за изданието

Напомени за изданието Stratos MAXO

Број на производ 2212705
Издание 2021-04
Број на страници 60
Јазик bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 73
180 … 360 mm
[73]
4.241 … 16.27 m
[60]
8.097 … 75.92 m³/h
[67]
Опис на производПриклучок на цевкаEEIМонтажна должина l0Максимален работен притисок PNПриклучување на мрежаБруто тежина прибл. mБрој по палетаБрој на производ
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164567
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164568
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164569
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164570
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164571
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164572
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164573
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164574
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164575
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164576
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164577
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2164578
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164579
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164580
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2164581
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2164582
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2164583
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2164584
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2164585
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2164586
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2164588
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2164589
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186277
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
31,3 kg
8
2164590
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
31,3 kg
8
2186278
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,4 kg
8
2164591
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,4 kg
8
2186279